[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

٢۶ شهریور ١٣۶٢

 

مقام معظم دادستان [ناخوانا] شهرستان ساری

محترماً معروض میدارد همانطوریکه آن مقام محترم از وضع ما بهائیان آواره قریه ایول مستحضر و مسبوقید و بنا بدستور مقام استانداری که فرمودند کار ما بوزارت کشور ارجاع شده و بایستی تا دستور وزارت معظم صبر نمائیم در حال حاضر تمام محصولات ما از گندم و جو و سیب زمینی از بین رفته و وضع خانه و زندگی ما از هم پاشیده شده اما چیزیکه سبب گرفتاری ما میباشد حیوانات جاندار هستند و چون منطقه کوهستانی است و هوا رو بسردی میرود هلاکت این حیوانات حتمی است لذا استدعا داریم امر مقرر فرمائید جهت رسیدگی به حیوانات تا روشن شدن اسکان جانبان از طریق وزارت مشخص گردد.

البته در حال حاضر خود اهالی تقاضا دارند که ما در فکر حیوانات خودمان باشیم و حتی بعضی‌ها کتباً این کار را از ما خواسته‌اند در صورت لزوم ارائه میشود – منتظر اوامرات میباشیم با تقدیم احترامات فائقه بهائیان آواره قریه ایول

[امضاء و اثر انگشت]

 

[یادداشت دستنویس پایین صفحه]

بسمه تعالی

[ناخوانا] سابقه به پاسگاه ژاندارمری اروست ارسال که دستور فرمایند طبق دستور عمل شود. و در صورتیکه نیاز به راهنمائی یا کمک دارند فوراً اعلام که اقدام شود.

[امضاء]

٢۶ شهریور ١٣۶٢

[مُهر رسمی]

١١٠٧٣

٢۶ شهریور ١٣۶٢

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]