[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

خانواده وجدانی

[ناخوانا] خانم –نیره و منیره و همایون و بیژن و آقای [ناخوانا] آقای مهندس معنوی و آقای مهندس [ناخوانا] علی‌خان

بنده بعلت عدم کتمان عقیده و اقرار بدیانت بهائی محکوم باعدام شدم حال نمیدانم این حکم کی اجرا میشود بدین وسیله از عموم خداحافظی مینمایم.

بهار وجدانی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]