[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مقام محترم ریاست وزراء اعظام دامت شوکته

خواهشمندم مقرر فرمائید تحقیق کنند مدیر معیشت ملی چند روز است در تلگراف خانه رشت متحصن است اسباب آسایش [حال او را] فراهم نمایند.[۱]

[امضاء]

 

[یادداشت زیر صفحه]

تحصن او برای چیست؟

 

[مهر- ورودی به دفتر ریاست وزراء]

 

شماره: ۱۵۸۲

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۰۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] مقصود قتل امین العلمای اردبیلی است.