[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جناب آقای مهندس کارگر - شهردار محترم شیراز

احتراماً پیرو مذاکرات حضوری در مورد طرح مجموعه مذهبی شاهچراغ و بمنظور ایجاد هم آهنگی بین طرح مذکور و مطالعات طرح تفصیلی شیراز خواهشمند است مقرر فرمائید نقشه دقیق طرح فوق‌الذکر را که توسط مهندسین مشاور داض تهیه شده است باین دفتر ارسال فرمائید.

در ضمن تقاضا میگردد برای پیش‌گیری از تخریب‌های بی مورد در خارج از محدوده مورد نظر مهندسین مشاور داض دستور خواهید فرمود تا بررسی نقشه‌های مربوطه فعلاً از خرید و خرابی منازل اطراف جلوگیری بعمل آید.

با تقدیم احترام

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

شماره ورود دبیرخانه شهرداری شیراز:

۲۹۶۱

۱۳ اردیبهشت ١٣۵۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]