[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمره کتاب: ------

 

[آرم]

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

 

سنه: ------ ۱۳۰

 

از: اردبیل به: طهران

نمره قبض: ۱۹۶۰

نمره تلگراف: ۲۵

عدد کلمات: ۸۹

تاریخ اصل: ۱۲ مرداد ۱۳۰۶

توضیحات: -----

تاریخ وصول: روز ۱۲ ماه ۳ /۱۳۰۶

اسم گیرنده: -----

 

توسط حضرت حجةالاسلام آقای حاجی امام جمعه خوئی دامت برکاته طهران خدمت ذیشوکت جناب مستطاب اشرف آقای رئیس الوزراء دامت شوکته وارد سلامت از مراحم ملوکانه اعلیحضرت سلطان با اقتدار مسلمین ایدالله عزّ و جلّ نصرت دینه متشکر حفظ ناموس شرع مبین [هیأت] تقویت دین و دولت ملت میباشد انشاءاللّه تعالی از این پس [پیرو قبل] فرموده [خائنین] را از هتک حرمت دین مبین که صدمه دین و دولت و ملت است ممنوع فرموده بمراتب دعاگوئی خواهند افزود.[۱]

علی اکبر

[مهر]

 

[یادداشت دستنویس در پائین نامه]

خدمت با سعادت جناب مستطاب [ناخوانا] حجةالاسلام آقای میرزا علی اکبر دامت افاضاته

 

[مهر:]

ورد به دفتر ریاست وزراء

۱ تیرماه ۱۳۰۶

شماره: ۲۰۴۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] مقصود قتل امین العلمای اردبیلی است.