[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۷۹۳۶ - م.ا

شماره خصوصی ۱۹۲۴۱ - ۲۳ آبان

جزوه دان: -----

پرونده: ----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دایره: ----- شعبه: -----

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

ضمیمه: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ تحریر: ۲۰ آبان ماه ۱۳۳۰ تاریخ ثبت: ----- تاریخ پاکنویس: ----- تاریخ خروج: ۲۳ آبان ماه ۱۳۳۰

 

فوری، محرمانه، مستقیم

استانداری دهم

عطف به شماره ۱۲۲۴- ۵ فروردین ۱۳۳۰ سید احمد سجادیان شرحی بحضرت آیت اله حاج سید ابوالقاسم کاشانی اشعار داشته مبنی بر آنکه آقای ابوالقاسم پاینده مدیر روزنامه صبا با طیاره چند روز پیش به اصفهان آمده و از آنجا به نجف آباد رفته محرمانه بدستیاری برادرش که رئیس محضر است با تطمیع نمودن رئیس شهربانی و دادگاه و با دادن پول به بعضی اشرار و تحریک اشخاص ساده اصفهانی ایجاد که در نتیجه منجر به خفه کردن یکنفر خارج از مذهب و مضروب ساختن چند نفر گردیده و در اثر تحریکات نامبرده وضع نجف آباد وخیم و احتمال وقوع قتل و غارت میرود و مدیر روزنامه مزبور پس از فراهم آوردن زمینه برای اغتشاش با طیاره تهران مراجعت مینماید. مقرر فرمائید تا دقیقاً در اطراف اظهارات مشارالیه بررسی های لازم بعمل آورده و چگونگی او را سریعاً اعلام فرمائید.

 

معاون

[امضا]

۲۰ آبان ۱۳۳۰

 

رئیس دفتر

[امضا]

۲۰ آبان ۱۳۳۰

 

وزیر کشور

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]