[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

اداره: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

 

رونوشت: ----- شماره: -----

مورخه: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۳

وزارت- اداره که اصل آن بشمارۀ ----- ثبت شد

 

وزارت کشور

شماره ۹۴ چندی است عده بهائی به قم آمده، دو نفر در شرکت نفط [نفت] [ناخوانا] یکی هم در نیروی متفقین مترجم میباشد، چون اهالی از اقامت آنها ناراضی به عناوین مختلف نهاد تهدید با اینکه آقای رئیس شهربانی به آنها گفته از جلسات و تبلیغات خودداری نمایند باز به اقدامات خودشان محرمانه ادامه میدهند و شکایت مینمایند، رونوشت شهربانی راجع به خارج نمودن آنها بشماره ۶ تقدیم شد، نظر باینکه شهرستان قم مرکز روحانیت است تأمینشان مناسب نیست با مراقبتهای لازمی که میشود ممکن است پیشآمد سوئی رخ دهد، در کمیسیونی که برای رسیگی به پرونده اشخاص بدسابقه تشکیل شده بود آقای دادستان برای جلوگیری از پیشآمدهای غیرمنتظره پیشنهاد تغییر محل آنها را کردند کمیسیون هم موافقت نمود و صورت مجلس تقدیم میگردد مستدعی است اجازه مرحمت شود و طبق رای کمیسیون آنهائیکه اخیراً آمدند به شهرستان خود یا هر محلی که میخواهند شهربانی روانه نماید و سه نفر که کارمند اداره نامبرده هستند مقرر فرمایند بمحل دیگری انتقال دهند، از اقدامات اشخاص که بنام مذهب میخواهند هو و جنجال نمایند جلوگیری خواهد شد.

اعظم رکنی

 

[یادداشت زیر نامه]

دبیر دفتر کل- باید شخص و محل صورت مجلس شود و ضمیمه رسید به تهران ارسال شود.

 

[یادداشت بالای صفحه]

صورت مجلس شده است [امضاء]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]