[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۵۱

 

جریده محترم اطلاعات – کیهان – کیهان انترناشنال – آیندگان

 

خبری تحت عنوان اینکه در ایتالیا در اتومبیل دانشجوئی بنام شهرام مشهود بهائی اسلحه کشف شده و جوان مزبور منتسب به سازمان نهضت آزادی و کنفدراسیون بین‌المللی است در آن جریده ملاحظه شد. با توجه به این اصل که عدم‌مداخله در امور سیاسیه از اصول مسلمه دیانت بهائی است و نفوسیکه خود را منتسب به این آیین می‌دانند بهیچوجه حق مداخله در این‌گونه امور را ندارند و حتی بشق شفه نیز نمی‌توانند وارد بحث و گفتگوی در مسائل سیاسی شوند جامعه بهائی در طی متجاوز از یک قرن اعتقاد قاطع و صارم خود را به پیروی از این امریه مطاع ثابت و مدلل داشته و سر موئی از آن تخطی ننموده است.

احیاناً اگر نفوسی پیدا شوند که در اثر تلقینات سوء مفسدین و بدخواهان برخلاف فریضه وجدانی و روحانی به اموری مخالف و مباین احکام و دستورات دینی خود مبادرت ورزند بدون ادنی ارفاق و مماشاتی از جامعه بهائی طرد می‌شوند زیرا این‌گونه نفوس شخصاً باید عدم انتساب خود را اعلان نمایند و چون از موهبت شجاعت و شهامت عاری و محرومند علیهذا این محفل به محض اطلاع طرد آنان را به جامعه ابلاغ می‌نماید تا کل بدانند که جامعه بهائی هیچ‌گونه مدخلیتی در امور سیاسیه نداشته و ندارند و کسانیکه در امر سیاست دخالت نمایند بهائی شناخته نمی‌شوند.

آنچه در اعلان مزبور جلب نظر نمود و موجب استعجاب و استغراب محفل گردید اینستکه مشخصات منتسبین به کنفدراسیون و یا هر نهضت مخرب دیگر و یا افرادی که مرتکب جرائم می‌شوند صرفاً به ذکر نام و نام فامیل و سایر علائم ممیزه محدود می‌شوند و مطلقاً دیده نشده که مذهب افراد موردتوجه قرار گیرد و در روزنامه درج گردد.

به نظر این محفل ذکر مذهب شخص مذکور در فوق و انتساب او به جامعه بهائی جنبه تحریک‌آمیز دارد و جز تخدیش اذهان و توجه افکار به اینکه جامعه بهائی خدای ناخواسته در این‌گونه امور مدخلیت دارد نتیجه و ثمر دیگری از آن اخذ نمی‌شود.

جرایدی که حاضر نیستند اخبار مهم جهانی دیانت بهائی را که مشعر بر تجلیل و تکریم کشور مقدس ایران و مایه اعتلا نام ایران عزیز و ایرانی است در صفحات خود درج نمایند و به خدماتی که بهائیان ایران در سراسر جهان در عظمت و بزرگی این کشور انجام می‌دهند اشاره‌ای نمایند چگونه در این‌گونه موارد باکمال صراحت کلمه بهائی را درج می‌نمایند و با ذکر چنین مطلبی موجبات تأثر و تحسر جامعه‌ای را که همواره برائت خود را از این‌گونه امور ثابت و مدلل داشته است فراهم می‌سازند.

اگر قرار باشد که مذهب متهمین و مجرمین ذکر شود بنابراین در کلیه اخبار مندرجه باید این اصل مراعات گردد نه اینکه چون جامعه بهائی از اقلیت‌های مذهبی محسوب و در بعضی اوقات مورد بی‌مهری واقع می‌گردد در ضمن انتشار این‌گونه اخبار به ذکر نام بهائی اصرار ورزند.

افراد جامعه بهائی در طی متجاوز از یکصد سال مراتب اطاعت و انقیاد خود را از اوامر مطاعه حکومت به ثبوت رسانیده و امروزه در هر نقطه‌ای از نقاط دنیا که باشند با تجلیل و احترام از ایران عزیز یاد می‌کنند و اوامر سنیه ملوکانه را مطیع و منقادند و ترقی و تعالی کشور ایران را که در نظرشان عزیز و مقدس است از درگاه الهی همواره سائل و آملند.

امیدواریم در آتیه در مورد انتشار این‌گونه اخبار رعایت اصل عدالت و انصاف را بفرمایند و نوعی عمل نمایند که قلوب افراد یک جامعه اقلیت جریحه‌دار نشود.

 

با تقدیم احترام

منشی محفل [امضا]

رئیس محفل [امضا]

 

آدرس – [آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]