[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاريخ: ۳۱ شهریور ۱۳۲۶

شماره: ۷۲۶

پیوست: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دوم

محرمانه مستقیم

 

ریاست کل دفتر نخست وزیری

عطف بمرقومه شماره ۴ - ۶۶۴  ۴ شهریور ۱۳۲۶ راجع به عملیات عدهای از عناصر ماجراجو باستحضار میرساند.

استانداری قبلا متوجه این موضوع بوده که ضمن شماره ۵۱۴۴ مرداد ۱۳۲۶ معروض داشته و این عده همان اشخاص هستند که بعلت فسخ احكام محلی در دادگاههای مرکز و یا در نتیجه عفو آزاد شدهاند بنابراین، متمنی است مقرر فرمایند با مراجعه بنامه مزبور تصمیمی عاجل اتخاذ و ابلاغ فرمایند.

ازطرف استاندار دوم. خردپیشه

[امضا]

 

[یادداشتهای دستنویس در پائین نامه]

سابقه

۵ مهر ۱۳۲۶

 

۱۴۱۴

ملاحظه فرمایند

 

۴/ ۲۱۷۱

۵ مهر

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]