[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۲۳۲۸۴

تاریخ ١/[؟]/۱۳۵۹

بسمه تعالی

دولت جمهوری اسلامی ایران

سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان زنجان

شبکه بهداری و بهزیستی شهرستان قزوین

پیوست -----

 

خانم / آقای

باستناد دستورالعمل شماره ۷۵۶۰ – [تاریخ:] ١ دی ۵۹ وزارتی که رونوشت طی شماره ۸۰۳۵/ م - [تاریخ:] ١ دی ۵۹  سازمان منطقه‌ای بهداری استان زنجان جهت اقدام به این شبکه ارجاع گردید برابر ماده ۶ و۱۴ قانون استخدام کشوری با توجه به اعتراف ذیل ورقه شماره ۳۱۶/م- [تاریخ:] ١ بهمن ۵۹  مبنی بر قبول تبعیت از فرقه بهائیت بموجب این ابلاغ از تاریخ   ۹ بهمن ۵۹ بخدمت شما در شبکه بهداری شهرستان قزوین خاتمه داده میشود.

[امضا روی مهر رسمی]

مدیر شبکه بهداری شهرستان قزوین

گیرندگان رونوشت

۱ –واحد جهت اطلاع و رعایت مراتب فوق

۲ –امور مالی شبکه جهت اطلاع و عدم پرداخت حقوق و مزایا از تاریخ فوق‌الذکر

۳ –کارگزینی شبکه

۴ –سازمان منطقه‌ای بهداری استان زنجان جهت اطلاع و اقدامات بعدی ارسال میگردد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]