[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت ملی نفت ایران

مناطق نفت‌خیز

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

شماره: ١٠٥٥١ / دز /٥٩

تاریخ: ٨  شهریور  ١٣٥٩

پیوست:

بنام خدا

موضوع: تعلیق از خدمت

طبق تصمیم مقامات دادستانی انقلاب و استانداری خوزستان بدینوسیله باطلاع میرساند بعلت استخدام غیر قانونی و وابستگی به فرقه ضاله بهائیت از اول شهریور ماه ٥٩ ضمن قطع حقوق و مزایا تا تعیین تکلیف از طرف مقامات ذیصلاحیت از حضور در محل کار خودداری نمائید.

چنانچه خود را باین فرقه منتسب نمیدانید مراتب را بصورت کتبی اطلاع تا پس از بررسی نسبت به تصمیم فوق‌الذکر تجدید نظر گردد.

٩ شهریور ١٣٥٩

محمدرضا شمالی

[امضا روی مهر رسمی]

معاون امور اداری و مالی مناطق نفتخیز

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

شرکت ملی نفت ایران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

شرکت ملی نفت ایران

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]