[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

خانم

چون بموجب بررسیهای بعمل آمده شما منتسب به فرقه ضاله بهائیت بوده و با توجه به دستور شماره ۷۵۶۰ مورخ ١٠ دی ۱۳۵۹ وزارت محترم بهداری که استناد به مواد ۱۴ و ۶ قانون استخدام کشوری و تأمین اجتماعی گردیده استخدام اولیه شما مجوز قانونی نداشته است لذا از تاریخ ١ بهمن ۱۳۵۹ ادامه خدمت شما در این شبکه و واحدهای تابعه مجوز ندارد. بدیهی است در صورت اعتراض به انتساب به فرقه مذکور پس از مراجعه و تکمیل پرسشنامه مربوطه این حکم قابل‌تجدید نظر خواهد بود.

دکتر علیرضا حقانی

مدیر شبکه بهداری شهرستان بابل

[امضا]

 

رونوشتش: جهت استحضار بسازمان منطقه‌ای بهداری استان مازندران.

: کارگزینی شبکه جهت لغو احکام استخدامی اولیه با توجه به دستور مذکور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]