[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۷ مرداد ۵۹

شماره ۶۹۶ / م

پیوست-----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

استانداری استان مرکزی

بسمه تعالی

[مهر:] محرمانه

 

آقای امین اله صبری پور

ملت قهرمان ایران هرگز سختیهائی را که در این صد و اندی سال از فرقه ضاله بهائیه دیده است فراموش نخواهد کرد آن حمایتهائی که گروندگان به این فرقه سیاسی و نه فرقه دینی از شاه جنایتکار کردند و در حقیقت دست او در خیانت‌ها و تجاوزها شدند لذا شما از تاریخ ۶  مرداد ۵۹ بخاطر وابسته بودن به این فرقه از خدمت دولت بطور دائم منفصل میشوید./ت

دکتر نصراله گرجی

از طرف

استاندار استان مرکزی

[اسم و امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]