[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

ادارۀ کل تشکيلات نظميه مملکتی

 

دائره: کابينه

شعبه: ۱

بتاريخ ۲۱ خرداد  ۱۳۰۵

نمره: ۳۵۷۴

ضميمه---

 

ادارۀ جليله کابينه رياست محترم وزراء عظام

در جواب ابلاغيه محترمه نمره ۴۰۱۲ راجع بقضيه قتل چند نفر در جهرم و بقتل رسيدن مراغی نام ختميت  میدهد موضوع بوسيله تلگراف از نظميه شيراز توضيح خواسته شد مطابق راپورت تلگرافی جوابيّه دوسيه امر تکميل و قبلاً توسط ايالت فارس بوزارت جليله داخله تقديم شده راپورت کتبی مفصل آن را نيز ارسال خواهد داشت پس از وصول مراتب را در ثانی ختميت خواهد داد – رئيس کل تشکيلات نظميه مملکتی درگاهی –

[امضاء]

 

[مهر وزارت خانه]

بتاريخ ۲۳ خرداد [۱۳۰۵] - نمره: ۴۴۶۵

[يادداشت پائين صفحه] - ضبط شد ۲۳ خرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]