[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۷۹۹۶ / ۱۰

مورخه: ۳ مرداد ۱۳۱۷

در جواب نامه حروف ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود

 

[آرم]

وزارت جنگ

اداره امنيه

 

دایره: امور جزائی

شعبه: یکم

ضمیمه: -----

 

ریاست وزراء:

پاسخ نامه شماره ۱۰۷۵ - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۷ محترماً معروض میدارد مراتب از قسمت مربوطه استیضاح گزارش واصله حاکیست قبلا از فرمانداری کاشان نیز موضوع ارجاع شده و درنتیجه جلوگیری مأمورین امنیه از مجالس و محافل آنها جلوگیری کامل بعمل آمده و برای اینکه در آتیه متخلفين مبادرت باینگونه عملیات ننمایند پرونده تنظیمی به پاركه بدایت کاشان تسلیم گردیده است.

كفيل معاونت اداره امنيه سرهنگ خسرو پناه- [امضاء]

 

[مهر - ورود بدفتر ریاست وزراء]

شماره: ۵۵۷۸

تاریخ: ۵ مرداد ۱۳۱۷

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]