[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

دادگاه امور صنفی انقلاب اسلامی

شماره ۱۶۹ –  ۱۴۸۹

تاریخ [ناخوانا].

پیوست.-----

اطلاعات و تحقیقات نخست‌وزیری

پاسخ بنامه ١٨١ /٢٠ مورخه ١١ اسفند ۵۹

آقای موسی احسانی از افراد مؤثر فرقه بهائیت که امکان خروج ارز از طرف ایشان میباشد لذا ممنوع‌الخروج است. ضمناً برای این افراد که مهدور الدم هستند باید تصمیم کلی در سطح کشور از طرف مجلس یا شورای عالی قضائی اتخاذ گردد.%

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه امور صنفی

ناظم‌زاده

[امضا]

[مهر رسمی]

٢٣  فروردین ۶۰

[مهر:] اندیکس شد

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

تاریخ ۲۴  فروردین ۱۳۶۰

شماره ۲۱۲۴۸

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

برادر سعیدی

 

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]