[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] موسسه مطالعات فرقه شناسی معراج

[تاریخ:] ٢٠ آبان ١٣٩٩

 

ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺮاج

ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ «ﺗﮑﺎﭘﻮي ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ«:

ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ درﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ رﺳﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺷﯿﻌﻪ و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﻮم ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .

ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻓﺮﻗﻪ اي ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ درﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ آﺋﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد در اﯾﺮان اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.

ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ رﺳﻤﯿﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد در اﯾﺮان ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ، ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن و ﻓﺘﺎواي ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﯾﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

راه ﺣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ: ﺷﻨﺎﺧﺖ راه و روش ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن–ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]