[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] موسسه مطالعات فرقه شناسی معراج

[تاریخ:] ٢۵ مهر ١٣٩٩

 

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪ، در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ

« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت زﯾﺎدي ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺑﯿﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و «ﻣﻮﺳﺴﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن« اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ وﺟﻮد دارد«.

اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺧﺎﻧﻢ ”راﺟﺨﻮوا“، ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪي از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﭘﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮﺗﯽ-ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ، ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮي دﯾﻦ، ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﯾﮏ دﻧﯿﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ» ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري «ﻣﻮﺳﺴﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن» و دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، در دﻫﻠﯽ ﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، از دﯾﺮﺑﺎز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮورش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻮاع ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻫﻢ از اﯾﻦ آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد، ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﻀﺎ را ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزد.

ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده، ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪ اي از ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎ، ﻃﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]