[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] موسسه مطالعات فرقه شناسی معراج

[تاریخ:] ١٧ بهمن ١٣٩٩

 

ﯾﺎدداﺷﺖ

آﯾﺖ ﷲ العظمی ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎنی

دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ

در تاریخ ١۵ اذر ماه ١٣٩٧ اعضای ﻣﺆﺳﺴﻪ بهائی پژوهی افتخار داشتند تا میهمان مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی باشند در این دیدار آِیت الله صافی گلپایگانی ضمن بیان تذکراتی در مورد مواجهه با بهائیت ضمن پرهیز دادن از ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﺋﯽ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم رﺻﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت آﻧﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آن ﮐﻪ ﺟﻌﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و رواﯾﺎت اﻫﻠﺒﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴّﻼم ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ از اﺑﺘﺪا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ و رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟّﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و دﻗﺖ و واﮐﺎوي در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ. در اﯾﻦ دﯾﺪار آﯾﺖ اﷲ ﺻﺎﻓﯽ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ در اﯾﺎم ﺻﺒﺎوت و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪن ﺧﻮاﻫﺮ زاده اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ )از ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺑﻨﺎم ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟّﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ( ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ آن ﺷﻬﺮ ﺑﻮد او ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻟﻮاي اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯿﻐﯽ در اﻟﻘﺎء ﺷﺒﻬﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ي او ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ وي ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟّﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮدم او را از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ وي ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﺪﻋﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﺪر آﯾﺖ ﷲ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻤﺘﺎز و وﯾﮋه اي داﺷﺘﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﺗﻠﺦ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾﻦ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن آن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ واﺳﻄﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ رﻓﺘﺎر روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ و ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﻨﺎب واﻟﺪ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﺸﺪه و ﮐﻞ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﺻﺪا از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺳﺨﯿﻒ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟّﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ آﯾﺖ ﷲ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﻮد در ﻏﺎﺋﻠﻪ ي ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﺷﺎﻫﺮود ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﯾﺖ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدي و ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ ﷲ ﻧﻤﺎزي اﺷﺎره و از آن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ي اﯾﻦ دﯾﺪار ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از زﺣﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺟﻬﺖ روﺷﻨﮕﺮي در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻬﺪوﯾﺖ را ﺗﺎﺋﯿﺪ و اداﻣﻪ ي آن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎن از ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ اﺣﯿﺎء ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﺴﺘﺒﺼﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آﯾﺘﯽ،ﻓﻀﻞ ﷲ ﺻﺒﺤﯽ و ﺣﺴﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻗﺒﻮر اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺎدﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]