[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مؤسسه مطالعات فرقه شناسی معراج

[تاریخ:] ٢۵ آبان ١٣٩٩

 

ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ !!!! آﯾﺖ ﷲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن

آﯾﺖ ﷲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن

»ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ» روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ، ﭼﻨﺪي اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﻨﺪاراﻧﻪ اش ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻫﺎﺑﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻦ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ اﻓﮑﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت ﺗﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن آن ﻫﻢ در ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎم اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

اﻓﺮادي ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ، وﻫﺎﺑﯿﺖ و … ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﻫﺮﻃﻮر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺧﻮد را ﻣﺸﺮوع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿﺖ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از آن ﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]