[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

فلا تتبعوا الهوی ان تغدلوا

شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان

 

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۳۱۵۴۰۰۶۶۰

شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۲۳۱۶۹۰۰۵۴٢

شماره بایگانی شعبه: ۹۱۰۳۳۲

تاریخ تنظیم: ۲۶ مرداد ۱۳۹۱

پیوست:------

 

دادنامه

 

پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۲۳۱۶۹۰۰۵۴٢ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۳۱۵۴۰۰۶۶۰

تجدیدنظرخواه: خانم آناهیتا فرمهینی فراهانی به وکالت از خانم انیسا فنائیان به نشانی [آدرس:]

موضوع: تجدیدنظر از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۳۱۷۳۰۰۰۳۸- ۳۰ فروردین ١٣۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سمنان

گردشکار به تاریخ ۷ مرداد ١٣۹۱ در وقت فوق‌العاده شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به دادرسی امضاء کنندگان ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم آناهیتا فرمهینی فراهانی بوکالت از خانم انیسا فنائیان فرزند نظام‌الدین نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۳۱۷۳۰۰۰۳۸- ۳۰ فروردین ١٣۹۱ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سمنان که مطابق آن موکل تجدیدنظرخواه به اتهام تشکیل و راه‌اندازی گروه‌های غیرقانونی به تحمل چهار سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام اسلامی و به نفع فرقه ضاله بهائیت به تحمل چهار ماه حبس و ضبط اسناد و مدارک مربوط محکوم گردیده، از توجه به محتوای اوراق پرونده بدوی و اقدامات معمول در آن مرحله بزهکاری متهم بر اساس دلایل و شواهد مفید علم متعارف ازجمله اقرار صریح وی در مراحل بدوی و انکار غیر مسموعش در مراحل بعد احرازشده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که موجبات فسخ رأی فراهم شود به عمل نیاورده و رأی صادرشده با هیچ‌یک از حقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و از حیث استناد به مواد قانونی نیز فاقد اشکال مؤثری می‌باشد النهایه نظر به اینکه با لحاظ وضع خاص متهم از حیث فاقد سابقه و داشتن فرزندان خردسال مناسبت دارد به تجویز تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مورد تخفیف صرفاً مجازات چهار سال حبس تعیین‌شده قرار گیرد دادگاه با تقلیل میزان حبس اخیر به یک سال و نیم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با تخفیف اعمال‌شده به نحو مرقوم تائید می‌نماید این رأی قطعی است./

رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان - محمدحسین سلامی

مستشار دادگاه - هادی عباسی نژاد

امضای تنظیم‌کننده

[امضا]

 

نشانی: سمنان – بلوار قدس – مجتمع قضائی دادگستری استان سمنان

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

نوزدهم مهرماه نودویک

۱۹ مهر ١٣۹۱

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

اطلاع داده شد

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]