[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[فرم زیر شرایط الزامی داوطلبان برای استخدام رسمی در ادارات کشوری را تعیین میکند]

 

"قانون استخدام کشوری"

 

ورود بخدمت

ماده ۱- خدمت رسمی عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی.

ماده ۲- داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرایط ذیل را دارا باشند

۱- تابعیت ایران

۲ نداشتن کمتر از هیجده سال

۳- عدم محکومیت بقیام و اقدام بر علیه حکومت ملی - عدم محکومیت به جنایت و همچنین بجنحه که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد.

۴-عدم محکومیت بفساد عقیده و عدم معروفیت بفساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه.

۵- داشتن تصدیق نامه سال سوم تحصیلات متوسطه یا دادن امتحان موادیکه برای سه ساله تحصیلات متوسطه معین شده است.

ماده ۳- علاوه بر شرایط مندرجه در ماده ۲- داوطلبان خدمت رسمی در ادارات و وزارتخانه‌ها باید معلومات لازمه و شرایط اختصاصی مقرره در نظامنامه‌های مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند.

ماده ۴- دخول در خدمت رسمی باید بطرز مسابقه بعمل آید و هر وزارتخانه یا اداره مکلف است نظامنامه راجع به ترتیب مسابقه را مطابق احتیاجات اداری خود تنظیم نماید.

ماده ۵- مدتی را که مستخدمین در ابتداء ورود بخدمت بعنوان عضو مبتدی کار می‌کنند. جزو خدمت رسمی آنها محسوب نمیشود و ابتداء خدمت رسمی مستخدمین از روزی است که رسماً داخل خدمت شده باشند و در موقع ترفیع رتبه یا اضافه مقرری مدت خدمت رسمی رعایت میشود اعم از اینکه در یک وزارتخانه خدمت کرده باشند یا در وزارتخانه‌های مختلف مشروط بر اینکه خروج از یک وزارتخانه در نتیجه محکومیت به انفصال نبوده و دخول در وزارتخانه دیگر با اجازه وزارتخانه اولی باشد و مدت خدمت بعنوان عضو مبتدی یکسال خواهد بود.

تبصره - هرگاه مستخدمی از خدمت دولت مستعفی شود و در ثانی دولت قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.

ماده ۶- مستخدمینی که بمیل و اراده خود از خدمت وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی خارج میشوند نمیتوانند مجدداً وارد خدمت این وزارتخانه و یا وزارتخانه دیگری شوند مگر بیک درجه پائین تر از رتبه که در حین خروج از خدمت

داشته‌اند.

ماده ۷- کسانیکه داخل خدمت رسمی میشوند باید بر طبق مراسم مذهبی قسم یاد کنند که به مملکت و ملت و اصول حکومت ملی خیانت ننموده و در پیشرفت صلاح و صرفه مملکت و ملت ساعی باشند و قوانین و نظامات مربوطه بمشاغل خود را کاملاً رعایت کنند ترتیب مراسم تحلیف را نظامنامه هر وزارتخانه معین خواهد کرد.

ماده ۸- مستخدمین باید در حدود قوانین موضوعه و نظامات مقرره احکام و اوامر روساء مافوق خود را اطاعت نمایند اعمال نظریات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی بکلی ممنوع و موجب انفصال است.

از قانون استخدام قضات

ماده چهارم - هرگاه یکی از قضات و صاحبمنصبان پار که از خدمت مستعفی شود و در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.

ماده پنجم - اعمال نظریات سیاسی در امور قضایی و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت یا بر علیه حکومت ملی بکلی ممنوع و موجب انفصال خواهد بود.

"از قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات"

از ماده یک اصلاحی - الف - از تاریخ تصویب این قانون شرایط ورود بخدمت قضایی به قرار ذیل است:

۱- تابعیت ایران

۲-سن لااقل بیست و پنج سال.

۳- داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه.

اشخاص ذیل نمیتوانند بمشاغل قضایی پذیرفته شوند. کسانیکه بواسطۀ ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا باتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند.

کسانیکه معروف بفساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند.

اشخاصی که معتاد باستعمال افیون هستند.

تبصره - اشخاصی که دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام‌وظیفه را انجام داده ولی سن آنها به ۲۵ سال نرسیده ممکن است بخدمات قضایی پذیرفته و متصدی عضویت علی‌البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]