[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور؛ شمارۀ: ۲۱۵۵۸؛ تاریخ: ۶ اسفند ۲۸؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

طبق گزارش شمارۀ ۶۵۱ شهربانی کاشان، هشت نفر متّهمین به قتل دکتر برجیس به وسیلهٴ مأمورین نگهبانی ساعت ۲۳ – ۳   اسفند ۲۸ به تهران اعزام و تحویل زندان مرکزی شده‌اند.

شهربانی کلّ کشور، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۴/۲۱۲۷ – ۷ اسفند ۲۸.

[حاشیهٴ ۲:] ملاحظه شد، دیگر ارسال نامه‌ها مورد ندارد. ۱۰/۱۲.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]