[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

 

تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۲۸

شمارۀ: ۲۱۵۵۸

 

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

طبق گزارش شمارۀ ۶۵۱ شهربانی کاشان، هشت نفر متّهمین به قتل دکتر برجیس به وسیلهٴ مأمورین نگهبانی ساعت ۲۳ – ۳ اسفند ۱۳۲۸ به تهران اعزام و تحویل زندان مرکزی شده‌اند.

شهربانی کلّ کشور، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] شمارۀ ۴  -۲۱۲۷ – ۷ اسفند ۱۳۲۸.

[دستنوشته ۲:] ملاحظه شد، دیگر ارسال نامه‌ها مورد ندارد. ۱۰-۱۲.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]