[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٣/ ١٢٠/ ۴۰۱

از : اداره وظیفه عمومی قوانین و آموزش

به: کلیه هنگهای ژاندارمری حوزه های وظیفه درجه ٢ و منطقه وظیفه تهران و حوزه های چهارگانه و دوایر اداره

موضوع: خدمت وظیفه مشمولین بهائی

 

برابر امریه شماره ٧٨/ ٩٣/ ٠٢/ ۴۰۲/پ ١٨ اردیبهشت ۵۹  وزارت دفاع ملی با توجه به فلسفه لزوم انجام خدمت وظیفه عمومی برای کلیه احاد ملّت و اینکه خدمت وظیفه عمومی موضوعی غیر از استخدام در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میباشد بنابراین مشمولان وظیفه بهائی مشمول لایحه قانونی منع استخدام کسانیکه بیکی از ادیان رسمی ( اسلام – زرتشتی  کلیمی – عیسوی) نیستند نبوده و میتوانند مانند سایر مشمولان انجام وظیفه نموده و بطور یکسان مشمول مقررات ارتش خواهند بود%

رئیس اداره وظیفه عمومی سرتیپ زرین فر

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]