[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ اخبار؛ شمارۀ: ۵۰۰۶؛ به تاریخ: ۲۸/۱۲/۱۳۲۲؛ پیوست: دارد

ادارۀ سیاسی

گزارش واصله از شیروان مورّخهٴ شب ۲۴ اسفند مربوط به بهائیان و مشاجراتی که بین آنان و اهالی واقع شده برای اقدام مقتضی تلواً ایفاد می‌گردد.

رییس ادارۀ اطّلاعات و آمار، [ از طرف، امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۸۳۸۵، تاریخ: ۲۸/۱۲ ].

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]