[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: دادستانی کل در امور دادسراهای انقلاب اسلامی ایران

به: وزارت کشور – معاون محترم سیاسی اجتماعی

 

پاسخ به نامه شماره ۷۸۷۳ / م مورخ ۱۹ تیر ۱۳۶۲ اشعار میدارد مشاغلی از قبیل نانوائی، لبنیاتی و یا هر کار دیگری که با مواد غذائی سر و کار دارد نباید به بهائی ها داده شود چون موجب نجاست آنها میگردد.

و در رابطه با مشاغل دیگر طبق ضوابط جاری اقدام گردد. ل

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر:] اندیکس شد

[مهر ناخوانا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۱۶۱۹۳ / ۲

۶ شهریور ۱۳۶۲

 

[تعدادی یادداشت دستنویسی در پایین و بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]