[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شعبه

سرپرستی منطقه

اداره امور حقوقی

۲۵ دی ۵۹

۷ /۱۲۵۳۹

 

به‌موجب نامه شماره نب ۵۱۳۴ مورخ ۱۴ دی ۵۹ مدیریت نظارت و امور بانکها و به استناد نامه شماره ۱۲ /۲۰۶۶۴ مورخ ۱۰ دی ۵۹ بنیاد شهید خواهشمند است کلیه حسابهای افراد مشروحه ذیل را مسدود نمائید و چون وجوه فوق باید به حساب شماره ۱۱۹۸ بانک تجارت شعبه میدان رضائیها بنام بنیاد شهید واریز گردد لذا خواهشمند است وجوه فوق را به حساب شعبه ۷۴۵ تهران واریز نموده و یک برگ از سند حسابداری را به این اداره ارسال نمائید.

۱- دکتر محمد افنان - حبیب‌الله - ۶۰۰ - یزد

۲- دکتر ماشاء مشرف زاده - اکبر ۲۴۷ - گرگان

۳- دکتر منوهر قائم‌مقامی - ۴۶۲ - تهران

۴- دکتر عارف خادم

۵- عبدالمیثاق میثاقیه - ۳۲۶۰ - کاشان

۶- پروفسور منوچهر حکیم - ۲۰۱۸ - تهران

۷- دکتر بهرام سراج

۸- نصرت اله ابقائی - ۷۳۱۷ - بخش ۵ تهران

۹- عبدالحسین مینو سپهر – خلیل – ۴۳۴۴۹ - تهران

اداره امور حقوقی

[۳ امضا]

 

 

 

شعبه

سرپرستی

اداره امور حقوقی

۲۵ دی ۵۹

۷ /۱۲۵۴۰

به‌موجب نامه شماره نب ۵۱۱۴ مورخ ۱۱ دی ۵۹ مدیریت نظارت و امور بانکها و به استناد تلگرام‌های شماره ۱۸۵ مورخ ۱۲ آذر ۵۹ و ۲۳۲ ک مورخ ۱۳ آذر ۵۹ دادسرای انقلاب اسلامی قزوین.

خواهشمند است کلیه حسابهای افراد مشروحه ذیل را مسدود نمائید.

۱- اسماعیل بهروزی - یوسف - ۱۶۹۸۵ - قزوین

۲- امیر بهروزی - اسماعیل - ۱۵۵ - ۱۳۳۰ - قزوین

۳- بتول اردکانی - احمد - ۴۰۲ - ۱۳۰۲ - قزوین

اداره امور حقوقی

[۲ امضا]

[مهر در پائین صفحه]

[مهر در وسط صفحه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]