مصاحبه وزیر امور خارجه محمّد جواد ظریف در مورد اذیت و آزار بهائیان  در ۴ اردیبهشت – ١٣٩٧ ایشان اذیت و آزار بهائیان را در ایران به سبب اعتقادات مذهبی‌شان بی اساس عنوان میکنند.  ایشان اظهار داشتند:

بهائی بودن جرم نیست. ما هیچ شخصی را به عنوان بهائی به "عنوان مذهب" به رسمیت نمی شناسیم.  اما این یک عقیده است .  یک شخص ممکن است اگنوستیک (ندانم‌گرا) باشد، کسی می‌تواند ایتیست (به وجود خدا اعتقاد نداشته باشد) باشد.  ما نمی‌رویم او را به خاطر ایتست بودن به زندان بیاندازیم.  این تفاوتی است که باید به آن توجه کنید.  همچنین بهائی بودن، کسی را در مقابل جرمی که هر شخصی ممکن است مرتکب شود مصون نمی‌کند