[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به استانداری معظم اسلامی سیستان و بلوچستان

از: کمیته انقلاب اسلامی شهرستان چابهار

موضوع  خلع ید زمین بهائیان

 

به استناد صورتمجلس مورخ ۱۵ اسفند ١٣۵۷ کمیته انقلاب اسلامی چابهار در اجراء شکایت و نارضایتی مردم مسلمان در مورد ۱۹۸۵۶ مترمربع زمین گورستان بهائیان که قبلاً به‌موجب نامه شماره ۷۳۸۱ - ۳ خرداد ١٣۳۵ زمان استانداری آقای منیعی در پاسخ نامه شماره ۱۱۲۵ - ۱۵ خرداد ١٣۳۵ شهرداری چابهار اختصاص داده شده در تاریخ ۱۶ اسفند ١٣۵۷ خلع ید و تحویل کمیته انقلاب اسلامی چابهار جهت کارهای عام‌المنفعه مذهبی و دینی اختصاص و واگذار گردید مضافاً بهائیان چابهار حق هیچگونه تصرف و دخالتی در زمینه مذکور ندارد و اگر چنانچه زمین مذکور را درزمان حکومت استبداد و اختناق سابق به ثبت رسانیده و مدارکی بر مالکیت آن در دست داشته باشند سند مذکور رسمیت نداشته و از درجه اعتبار قانونی ساقط است.%

رئیس کمیته انقلاب اسلامی شهرستان چابهار

مولوی عبدالرحمن ملازهی

[امضا]

 

رونوشت جهت اطلاع خانم اشراقیه بارقی نماینده محفل و وکیل رسمی شرکت امنا (خاص) جهت اطلاع به خلع ید زمین مذکور ارسال میگردد.

رونوشت آقای محمد تاب رئیس محفل روحانی بهائیان جهت اطلاع و خلع ید زمین مذکور ارسال می‌گردد.

رونوشت شهرداری شهرستان چابهار جهت استحضار ارسال می‌گردد اضافه می‌نماید زمین مذکور جهت امور مذهبی اسلامی اختصاص داده شد و خلع ید از [ناخوانا] بهائیان چابهار گردید.

رونوشت فرمانداری شهرستان چابهار جهت استحضار

رونوشت دادگاه محترم شهرستان چابهار جهت استحضار

 

[یادداشتهای دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۶۸

۱۶ اسفند ١٣۵۷

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]