[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفان

سازمان اموال مصادره شده

بسمه‌تعالی

 

شماره -----

تاریخ ۲۵ شهریور ۵۸

پیوست -----

 

آقای حبیب ا[لله] خلیقی به آگاهی میرسد مکانی که واقع در خیابان دهکده خیابان شقایق پلاک ۴۶ در تصرف شما میباشد متعلق به بنیاد مستضعفان است لذا خواهشمند است که در مدت ۲۰ روز جهت تخلیه آن اقدام فرمایید در غیر این صورت با شما مطابق قانون رفتار خواهد شد

 

بنیاد مستضعفان

سرپرست شرکت امنا

[مهر رسمی] بنیاد مستضعفان شرکت امنا

مهندس آزادگان [امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]