[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

برگ بازجوئی و صورتمجلس

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

صفحه -----

جلسه -----

دادگاههای انقلاب اسلامی استان یزد

نام -----، نام خانوادگی-----، شعبه -----، تاریخ: روز-----١٣، کلاسه پرونده -----.

 

کلاسه دادگاه ۷۴/ ۱۵۵۹/د

شماره دادنامه ۷۴/ ۱۵۶۹/د.ر

بتاریخ ٢٢ شهریور ۷۴ جلسه شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده ۲۶۳/ ۵۹/ ٧٠بتصدی امضاءکننده، ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دادگاه

در خصوص پرونده ۲۶۳/ ۵۹/ ٧٠موضوع خدا مراد پیمان فرزند بهمن با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به گزارش شماره دو هزار و صد و هشتاد و هفت/م/٢٣٣مورخ ٩ شهریور ۷۴ اداره محترم کل اطلاعات یزد که حکایت دارد نامبرده پیرو فرقه ضاله صهیونیستی و جاسوسی بهائیت بوده و فوت نموده است و فرزندان وی نیز از همان مسلک می‌باشند لذا دادگاه موضوع اموال وی را از مصادیق اموال بلا وارث تشخیص و با توجه به حکم مبارک امام خمینی (ره) رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حکم به ضبط اموال وی بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام یزد صادر و اعلام میدارد./ج

فلاح

رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد

[امضا]

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

۱۷۳۵۶

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]