[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

برگ بازجوئی و صورتمجلس ۲۶

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادگاههای انقلاب اسلامی استان یزد

صفحه

جلسه

نام

نام خانوادگی

شعبه

تاریخ روز ----- ١٣

کلاسه پرونده

کلاسه دادگاه ۷۴/ ١٢٩٩

شماره دادنامه ۷۴ /۱۲۴۲ /د-ر

بتاریخ ١١  مرداد  ۷۴ جلسه شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۵۶ /۵۹/٧٠ بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

در خصوص پرونده ۳۵۶/۵۹/٧٠ موضوع طاهره جم ترکی با توجه به نامه شماره ۷۱۵۶۰/م/٢٣٣ اداره محترم کل اطلاعات یزد و با عنایت به محتویات پرونده دادگاه موضوع اموال وی را از مصادیق حکم ۵۹/٧٠ این دادگاه دانسته و لذا حکم به مصادره اموال وی صادر و اعلام میدارد./ج

فلاح

رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد

[امضا]

 

١٢  مرداد  ۷۴

اجرای احکام [ناخوانا]

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

۱۳۱۷۴

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]