[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

برگه بازجوئی و صورتمجلس

صفحه

جلسه

نام

نام خانوادگی

شعبه

تاریخ روز-----١٢

کلاسه پرونده

کلاسه دادگاه٧٣/۲۰۳۵ / د

شماره دادنامه: ٧٣ /۱۷۴۳ / د-ر

بتاریخ ٢٣ آذر ٧٣ جلسه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده ۱۵۰۵ /۵۹ /٧٠ بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است ٠ دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی دادگاه

در خصوص پرونده ۱۵۰۵/۵۹/٧٠ موضوع شاه فریدون لرمهدی آبادی با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شماره  ۶۶۶۲ / م / ٢٣٣ مورخ ١٧ آبان ٧٣ اداره محترم اطلاعات یزد موضوع از مصادیق حکم ۵۹/٧٠ این دادگاه بوده و لذا دادگاه حکم به ضبط اموال وی به نفع مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) یزد صادر و اعلام میدارد ٠/ج

فلاح

رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]