[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

شماره

تاریخ

پیوست

ریاست محترم کمیسیون اصل ٨٨ و ٩٠ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

سلام ً علیکم،

عطف بنامه شماره ۱۵۴۳۹ / ۶ مورخ ٩ شهریور ٧٢ پرونده اتهامی آقای نصرا [لله] میرآفتاب و خانم شفاعیه میرآفتاب فرزندان نعمت‌ا [لله] دائر بر عضویت در فرقه ضاله بهائیت و فعالیت نامبردگان برای تشکیلات غیرقانونی بهائیت و خروجشان از استیمان دولت جمهوری اسلامی از بدو پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و متواری شدن بخارج از کشور نهایتاً بموجب دادنامه دادگاه انقلاب اسلامی با رعایت موازین شرعی و فتاوای فقهاء عظام مبنی بر عدم حرمت اموال اینگونه افراد حکم به مصادره کلیه اموال آنان صادر و باستناد حکم مبارک مورخ ۱۶ شهریور  ۶۸ مقام معظم رهبری مدظله العالی و فرمان مورخ ۶ خرداد ۶۸ حضرت امام امت رضوان‌ا [لله]. تعالی علیه و اظهار نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مورد تائید ایشان قرار گرفته و قطعی و لازم‌الاجرا بوده لکن حسب دستور مورخ ١٣ دی  ٧١ ریاست محترم کل محاکم یک قطعه زمین متعلق به نامبرده و خواهرش جهت رفع نیاز آنها استثناء میباشد % ح

معاون دادستان انقلاب اسلامی تهران

محمدعلی مهدوی

 [مهر:] اندیکس شد

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه] [ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]