[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادستانی انقلاب اسلامی تهران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 شماره:

پیوست:

 

دادنامه

 

بتاریخ ٢٠ اسفند ۶۳ شعبه تعیین موضوعات و مصادیق حکم حکومتی امام امت جهت رسیدگی به اموال آقای موسی احسانی فرزند ربیع، دارای پرونده کلاسه ۶۱ / م / ۲۵۲۷۰ و تعیین تکلیف قطعی آن و تطبیق با حکم حکومتی امام امت تشکیل و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی نمود.

رأی دادگاه:

محتویات پرونده کلاسه فوق‌الذکر حاکی از این است که نامبرده از فرقه ضاله بهائیت و عضویت در لجنه ضیافت و عضویت در لجنهٴ حقوقی، عضویت به مدت ٧، ٨ سال در هیاٴت مدیره شرکت نونهالان، ریاست صندوق آن شرکت که هدفش وابسته کرده اقتصاد کشور بخارج و سلطه صهیونیست‌ها بوده داشته همچنین مشارالیه تقبل هزینه ساختمان حظیره القدس در کشور ژاپن را نموده و مسافرتهائی نیز به فلسطین اشغالی و ملاقات با صهیونیستها داشته است بنا‌ء علیهذا با امعان نظر در محتویات پرونده بخوبی روشن میشود که مشارالیه از سران فرقه ضاله بهائیت بوده. بنظر این شعبه و طبق بند ٩ مصوبه هیئت منتخب نخست وزیر بامر حضرت امام روحی له الفداء برای تعیین مصادیق حکم [حکومتی] امام امت کلیه اموال منقول و غیرمنقول وی و آنچه را که به تملیک اقارب درجه اولش درآورده مشمول حکم حکومتی [امام امت] مدظله‌العالی است که به نفع مستضعفین مصادره شده و طبق مصوبات شورای انقلاب باید در اختیار بنیاد [مستضعفین] قرار گیرد؛ و نظر به اینکه این شعبه صرفاً تشخیص موضوع داده دیگر نیازی به تائید دادگاه عالی ندارد.

شعبه تشخیص موضوع

[امضا روی مهر رسمی]

شعبه تهران ده

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]