[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

برگ بازجوئی و صورتمجلس

صفحه -----

جلسه-----

نام ----- نام خانوادگی ----- شعبه ----- تاریخ ----- کلاسه پرونده -----

 

کلاسه دادگاه -۷۳/ ۱۱۲۱/ ۵

شماره دادنامه ۷۳/ ۱۰۷/د-ر

بتاریخ ۲ آبان ۱۳۷۳ در وقت فوق‌العاده پرونده کلاسه ۱۵۴۷/ ۵۹/ ۷۰ تحت نظرات با بررسی پرونده امر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

رأی دادگاه

در خصوص اموال طوبی موهبتی فرزند محمدعلی با عنایت به محتویات پرونده امر و گزارش کل اطلاعات یزد که حکایت دارد مشارالیها بهائی بوده و فوت نموده است علیهذا حکم اموال وی بنفع مجتمع اقتصادی کمیته امداد در یزد داده میشود./

مختاری

[امضا]

دادگاه انقلاب اسلامی یزد

اجرای احکام

[اسم ناخوانا]- دادستان

[امضا]

[؟] آبان ۱۳۷۳

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]