[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه: -----

 

فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

شماره: -----

پیوست: -----

کلاسه پرونده: ۱۳۵۱۷-۸۱

شماره دادنامه: ۱۷۸-۸۳

تاریخ رسیدگی: ۲۷ اسفند ۸۳

 

در تاریخ ۲۷ اسفند ۸۳ در وقت مقرر دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ فارس بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است. پرونده کلاسه ۱۳۵۱۷-۸۱ تحت نظر است. دادگاه با استعانت از خداوند بزرگ ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مباردت بصدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه:

در خصوص دادخواست خواهان آقای علی راسته، فرزند ا... ساکن یاسوج، روستای کتا، منزل اردشیر راسته

بطرفیت خواندگان آقایان ۱- احمد افشین، فرزند گل محمد ۲- علی رئیسی، فرزند قنبر ساکن یاسوج، روستای کتا به خواسته، اثبات مالکیت ۱ قطعه زمین کشاورزی دیم واقع در قریه دره گزی و دره الیاسی با توجه باینکه حسب محتویات پرونده کلیه اموال خواهان که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از محل متواری می‌شود بموجب دادنامه شماره ۱۶۵۸ مورخ ۲۹ فروردین ۷۳ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه فرمان ولی‌فقیه و اصل ۴۹ فارس بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) ضبط می‌گردد و مقرر می‌شود که زمینهای کشاورزی خواهان به کشاورزان آن محل واگذار گردد که این حکم از سوی حجةالاسلام و المسلمین نیری تأئید و تنفیذ می‌گردد. سپس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی طبق دادنامه مذکور و دادنامه اصلاحی شماره ۲۴- ۸۱ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۸۱ اقدام به انتقال رسمی به کشاورزان آن روستا از جمله خوانده می‌نماید و خواهان پس از گذشت ۲۳ سال اقدام به تقدیم دادخواست می‌نماید. لذا صرفنظر از نامشخص بودن خواسته خواهان و نیز صرفنظر از اینکه دعوی مذکور متوجه خوانده نمی‌باشد، زیرا مصادره اموال بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) می‌باشد. بنابر این چون خواسته خواهان فاقد مشروعیت شرعی و قانونی بوده دادگاه باستناد بند ۸ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد./ ی

 

جابر بانشی

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ استان فارس

 

[مهر:] رونوشت برابر اصل است [امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

در تاریخ ۲۵ فروردین ۸۴ ابلاغ گردید

[اسم ناخوانا] [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]