[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

 

سرپرست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تهران

بدینوسیله تصاویر دادنامه شماره ۲۲۶۲۳ - ۸ اردیبهشت ۲۲۶۹۳ - ۲۷ مرداد ۷۰ صادره از سوی شعبه ششم و اول دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در خصوص محکومیت رستم سفیدوش همسر و فرزندانش که از اعضاء فرقه ضاله بهائیت می‌باشند بپیوست ارسال می‌گردد متمنی است به استناد حکم صادره نسبت به شناسائی و تملیک اموال نامبردگان اقدام نموده و مراتب را با ارسال لیستی از ریز اموال منقول و غیرمنقول با ذکر مشخصات دقیق به این دادیاری اعلام فرمائید./۳۳

دادیار شعبه دوم اجرای احکام

دادستانی انقلاب اسلامی تهران

۱۸ شهریور ۷۰

[امضا]

[مهر]

 

رونوشت:

دادسرای محترم انقلاب اسلامی شهرستان گرگان

پیرو نامه شماره ۱۵۱۵۷ /۱۰۶ /گ مورخ ۱۳ آبان ۶۹ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی همان شهرستان بدینوسیله تصاویر دادنامه فوق‌الذکر در خصوص نامبردگان جهت اطلاع و همکاری و مساعدت در جهت اجرای حکم به نیابت از این مرجع بپیوست ارسال می‌گردد مقتضی است از نتیجه اقدامات این دادسرا را مطلع نمائید.:"بنیاد محترم شهید انقلاب اسلامی تهران"، - معاونت حقوقی بازگشت به نامه شماره ۹۲۲ /ح مورخ ۹ اردیبهشت ۷۰ بدینوسیله تصاویر دادنامه فوق‌الذکر در خصوص نامبردگان جهت اطلاع و اقدام مشابه بپیوست ایفاد میگردد.

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

بسمه تعالی

دفتر ثبت و با [ناخوانا]

[امضا]

۲۷ شهریور ۷۰

 

[مهر]

[مهر اندیکس شد]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

۶۹ / [تا] /۳۹۳۲۶ /۱

۲ /ش /۸۷۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]