[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۶۹/تا/۳۹۳۲۶/۱ – ۲/ش /۸۷۹

تاریخ: -----

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

[آرم جمهوری اسلامی ایران]

جمهوری اسلامی ایران

 

[آرم دادسرا]

دادسرای انقلاب اسلامی ایران

سرپرست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تهران

بدینوسیله تصاویر دادنامه شماره ۲۲۶۲۳- ۸ اردیبهشت ۷۰ و ۲۲۶۲۳- ۲۷ مرداد ۷۰ صادره از سوی شعبه ششم و اول دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در خصوص محکومیت رستم سفیدوش و همسر و فرزندانش که از اعضاء فرقه ضاله بهائیت میباشند بپیوست ارسال میگردد متمنی است باستناد حکم صادره نسبت به شناسائی و تملیک اموال نامبردگان اقدام نموده و مراتب را با ارسال لیستی از ریز اموال منقول و غیرمنقول با ذکر مشخصات دقیق به این دادیاری اعلام فرمائید./ ۳۳

دادیاری شعبه دوم اجرای احکام

دادستانی انقلاب اسلامی تهران

[امضاء – ۱۸ شهریور ۷۰]

رونوشت:

دادسرای محترم انقلاب اسلامی شهرستان گرگان

پیرو نامه شماره ۱۵۱۵۷/۱۰۶ /گ مورخ ۱۳ آبان ۶۹ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی همان شهرستان بدینوسیله تصاویر دادنامه فوق‌الذکر در خصوص نامبردگان جهت اطلاع و همکاری و مساعدت در جهت اجرای حکم به نیابت از این مرجع بپیوست ارسال میگردد مقتضی است از نتیجه اقدامات این دادسرا را مطلع نمائید. "بنیاد محترم شهید انقلاب اسلامی تهران"، ... معاونت حقوقی بازگشت بنامه شماره ۹۲۲/ح مورخ ۹ اردیبهشت ۷۰ بدینوسیله تصاویر دادنامه فوق‌الذکر در خصوص نامبردگان جهت اطلاع و اقدام مشابه بپیوست ایفاد میگردد.

 

[دست‌نویس در آخر نامه]

بسمه تعالی – دفتر ثبت و با سابقه به نظر میرسد

[امضاء – ۲۷ شهریور ۷۰]

[مهر ناخوانا-] دو مهر

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]