[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

امور اقتصادی

 

تاریخ: ۳ شهریور [۱۳۶۳]

شماره ۲۸ /۱۱ - ۵۱۶

پیوست -----

دادنامه

 

دادگاه انقلاب اسلامی تهران شعبه ۱۳ بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه شماره ۶۳-م-۵۴۳۴۹-۱۱ فرهوش رامشنی فرزند رستم بشماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] - فرهمند رامشنی فرزند رستم بشماره شناسنامه [حذف شده]  - رخشنده رامشنی فرزند رستم بشماره شناسنامه [حذف شده] - روح‌انگیز رامشنی فرزند رستم بشماره شناسنامه [حذف شده] - رواندخت رامشنی فرزند رستم بشماره شناسنامه [حذف شده] کلاً بهائی و متواری بخارج کشور تحت نظر است بر اساس اظهارنظر دادگاه محترم عالی انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه اگر برای قاضی محرز گردد که نامبردگان قبل از تصویب قانون [اساسی] از کشور خارج شده‌اند مصادره مورد تائید با دقت و توجه در اوراق پرونده برای این دادگاه [محرز] است که افراد فوق‌الذکر کلاً قبل از تصویب قانون اساسی از کشور خارج شده‌اند بنا بر این رای در مورد مصادره انشاء گردید دادسرای انقلاب اسلامی موظف به اجرای رای مزبور میباشد. نظر باینکه اموال نامبردگان تاکنون تحت سرپرستی بنیاد محترم شهید انقلاب اسلامی بوده و نظر به اجازه‌ای [که] بنیاد شهید انقلاب اسلامی از حضرت امام امت مدظله‌العالی دارد اموال در اختیار بنیاد شهید باشد و حکم به بنیاد شهید ابلاغ گردد./. م

حاکم شرع شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

۳ شهریور ۱۳۶۳

[۲ مهر رسمی]

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

شعبه دوم اجرای احکام اقدام شود

۲۱ مهر ۶۵

[مهر]

[امضا]

 

[مهر] رونوشت برابر اصل است

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]