[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۴

شماره ۶۲ / م / ۴۱۹۱۵

پیوست ب-الف ۳۷۶۷

 

از: دادسرای انقلاب اسلامی تهران

به: دفتر امور اجرائی تبصره ۸۲ نخست‌وزیری

موضوع: ارسال حکم

محترماً با ابلاغ سلام

به آگاهی می‌رساند به‌موجب دادنامه شماره ۳۸۷۱ د گا ت شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تائید ۳۸۶۹ / ع

دادگاه عالی قم کلیه اموال منقول و غیرمنقول افراد مشروحه ذیل به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره شده.

۱-اشرف اشرف فرزند فضل اله

۲-برازنده اشرف فرزند اشرف

۳-مینو ارجمند فرزند خلیل

۴-سوسن ارجمند فرزند خلیل

۵-مهناز ارجمند فرزند خلیل

علیهذا با ارسال فتوکپی سه برگ احکام یاد شده مقتضی است ضمن اعلام وصول آن دستور فرمائید اقدامات لازم را مبذول و از نتیجه این دادسرا را مطلع فرمایند. بدیهی است صورت ریز اموال محکوم علیها پس از شناسائی کامل متعاقباً اعلام خواهد شد./ج

دادیاری اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران مستقر در چهارراه شهید قدوسی

[مهر]

[امضا روی مهر]

 

رونوشت:

 امور اجرائی دادستانی کل انقلاب پیرو نامه شماره ۶۲ / م / ۴۱۹۱۵ مورخ ۱۲ دی ۶۳ به همراه فتوکپی سه برگ احکام مورد اشاره بالا جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد خواهشمند است ضمن اعلام وصول آن هرگونه اموال و املاکی از نامبرده فوق مورد شناسائی و یا تحت پوشش آن واحد میباشد به نماینده اعزامی دفتر امور اجرائی تبصره ۸۲ نخست وزیری تحویل و از نتیجه این دادسرا را مطلع فرمائید.

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

بسمه تعالی

تشکیل پرونده

تیم سه اجرا نماید

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

بسمه تعالی

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]