[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۱۱۷۴

تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۱

پیوست دارد

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دادگستری

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

اداره ثبت منطقه (٧) فارس و بنادر و جزایر خلیج فارس

(بسمه تعالی)

آقای فرهاد ماستر

بازگشت به مشروحه مورخه ٢ خرداد ۶۱ مطابق با ٢٣ می ١٩٨٢ شما اشعار میدارد برابر رأی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بشماره ٨٢ / ١٧ / ۵۹- [تاریخ:] ۱۴ بهمن ۱۳۶۰ کلیه اموال منقول و غیر منقول آقای اردشیر ماستر و هوشنگ ماستر و فرزندان صغیر و کبیر که یا فراری هستند و یا به خارج از کشور سفر نموده‌اند کلاً محکوم به مصادره میباشند بدین ترتیب اموال شما هم مشمول همین دستور است و این اداره موظف به اجرای احکام دادگاه میباشند و برای مزید اطلاع فتوکپی بخشنامه شماره ١٧ /٨٢ /۵۹ - [تاریخ:] ١٠ فروردین ۶۱ دادستانی انقلاب اسلامی شیراز به پیوست فرستاده میشود. م

رئیس ثبت‌اسناد فیروزآباد عبدالحمید [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

گیرنده رونوشت

اداره محترم کل ثبت منطقه (٧) فارس و بنادر و جزایر خلیج فارس عطف بشماره ۱۳۸۶-[تاریخ:] ۶ تیر ۶۱ جهت استحضار. م

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]