[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادگاه       

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

صفحه

 

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز شعبه ٨ مستقر در چهارراه شهید قدوسی بتصدی امضاء کننده ذیل در غیاب متهمین تشکیل است پرونده کلاسه شماره۸۷۶/ ١١٠ اتهامی متهمین تحت نظر است. متهمین عبارتند از یک ١- بهرام ایدون فرزند سروش ٢- خورشید چهر خدا رحمی همسر متهم ردیف اول ٣- کیخسرو فرزند ایدون ۴- پروین فرزند ایدون ۵ – مهرداد فرزند ایدون ۶ – ایرج فرزند ایدون ٧- فریدون ایدون فرزند سروش ٨ – روح انگیز ستوده همسر فریدون ایدون ٩- فرشته ایدون فرزند فریدون ١٠ – اردشیر پارسا همسر فرشته ١١ – پروانه همسر رستم تشکر ١٢ – شیرین [ناخوانا] ١٣ – بیژن ایدون. کلیه متهمین فوق التوصیف بهائی و در خارج ایران آمریکا و ایتالیا بسر میبرند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اموال نامبردگان اگر چیزی باقی‌مانده بود، تحت سرپرستی امور اجرائی دادستانی کل انقلاب اسلامی درآمده است دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره در باره اموال آنان مبادرت بصدور رأی مینماید با توجه باینکه نامبردگان بهائی بوده و از کشور خارج گردیده و از حکم کافر مستامن نیز خارج شده‌اند بر موازین قضاء اسلامی کلیه اموال منقول و غیرمنقول آنان بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره میگردد این رأی پس از تائید دادگاه عالی انقلاب اسلامی قابل اجراست. /د

حاکم شرع شعبه ٨ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

[امضا روی مهر رسمی]

١٣ اردیبهشت ۶۱

[مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

امور اجرائی دادستانی کل انقلاب اسلامی

چون حکم مزبور مبنی بر استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول نامبردگان [ناخوانا] دادگاه انقلاب اسلامی قرارگرفته دستور اجرای حکم صادر

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]