[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳۴۸۱۱

۶ آذر۷۴

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد

 

به دفترخانه اسناد رسمی یزد

از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان یزد

سند مالکیت ششدانگ پلاکهای [حذف شده] - [ناخوانا] در بخش ۵ یزد ذیل شماره ثبت ۳۶۲۹ در سند ۱۲۱ دفتر ۲۸ بنام اردشیر نجمی فرزند مهربان صادر و تسلیم گردید. به استناد دادنامه شماره ۷۱/ ۱۰۰۱/د مورخ ۱۵ اسفند ۷۱ دادگاه انقلاب اسلامی استان یزد ششدانگ پلاکهای مرقوم مصادره و حکم به مصادره اموال وی به نفع مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی در [ناخوانا] یزد صادر نموده است بنابراین ضمن انجام تشریفات قانونی سند مالکیت ششدانگ پلاکهای مرقوم بنام مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی در شرف صدور میباشد لذا از انجام هرگونه معامله‌ای [ناخوانا] سند مالکیت مورد بحث خودداری نموده و چنانچه کسی بنام مالک با ارائه سند مربوطه جهت انجام معامله مراجعه نمود سند مالکیت ارائه شده را اخذ و جهت ابطال و ضبط در پرونده مربوطه به این اداره ارسال فرمائید

رئیس ثبت یزد [ناخوانا]

[امضا]

 [یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]