[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

دادنامه

تاریخ [ناخوانا]

شماره ۳۱۲۰۴

پیوست

 

بسمه تعالی

بتاریخ بیست و نهم تیرماه سال هزار و سیصد و هفتادوسه در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل در اجرای فرمان مطاع مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۶۸ مقام معظم رهبری پرونده کلاسه ٢٠٨٧ / ۶۹ / تا ۳۹۱۸۶ / ١ مربوط به امیر حاجی بشیری  فرزند آقا علی دارای شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از حوزه یک ساری و شوکت عدالتی فرزند ابراهیم دارای شناسنامه شماره [حذف شده]  صادره از بابل جهت تعیین تکلیف اموال آنان تحت نظر است.

 

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده و درخواست مورخ ١١ تیر ١٣٧٣ دادسرای انقلاب اسلامی تهران نامبردگان فوق از ایرانیان عضو فرقه ضاله بهائیت بوده که سالیان متمادی است میهن اسلامی را ترک و در بلاد خارج اقامت گزیده‌اند یک دستگاه ساختمان واقع در [حذف شده] از آنان بجا مانده است ساختمان مذکور در قبال مبلغ نهصد هزار ریال در رهن بانک سپه قرار دارد و تحت سرپرستی دادسرای انقلاب اسلامی قرار گرفته است پس از انجام تحقیقات معموله و احضار افراد یاد شده از طریق روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی مورخ ٢٧ دی ١٣٧٢ احضار ولی تاکنون مراجعه نکرده‌اند پرونده جهت تعیین تکلیف اموال بجا مانده از آنان به محضر ریاست محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران ارسال و در تاریخ ٢٨ تیر ١٣٧٣ به این شعبه ارجاع شده است. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگی را اعلام بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دادگاه

نظر به اینکه امیر حاجی بشیری فرزند آقا علی و همسرش شوکت عدالتی فرزند ابراهیم از ایرانیان عضو فرقه ضاله بهائیت وابسته به صهیونیسم جهانی هستند که سالیان متمادی است در کشورهای خارجی اقامت گزیده‌اند عضویت آنان در فرقه ضاله مذکور حسب نامه مورخ ١٩ خرداد ١٣٧٢ مرکز اسناد وزارت اطلاعات محرز است نامبردگان از طریق روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی احضار ولی علیرغم انقضاء مهلت مقرر مراجعه نکرده‌اند لذا باستناد فرمان مورخ ١٧ مهر ١٣٧٠ مقام معظم رهبری با توجه به خروج آنان از استیمان دولت جمهوری اسلامی حکم به استرداد اموال آنان اعم از موارد شناخته شده فوق و نیز اموالی که احیاناً در آینده از آنان کشف خواهد گردید به نفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با حفظ حقوق مرتهن یعنی بانک سپه صادر میشود حکم صادره پس از تائید جناب آقای نیری ریاست محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران لازم الاجراء است. ح

حاکم شرع شعبهٴ سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

[مهر]

رونوشت / فتوکپی برابر با اصل است

[ناخوانا] دفتر دادگاه شعبهٴ سوم انقلاب اسلامی تهران

[امضا]

 

[یاداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

٢۵۵١۴٣

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

دگام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]