[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره [ناخوانا]

تاریخ ٧ آذر٧١

پیوست-----

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

 

بسمه تعالی

ریاست محترم اجرای شعبه ٢٨ دادگاه حقوقی یک تهران

بازگشت بنامه شماره ۶۹/ ٢٨/ ٢٨ح مورخ ٢٣ شهریور۶۱ کلیه اموال آقای امراله عبودیت فرزند ابراهیم و ١٧ نفر دیگر از سهامداران شرکتهای عباد عباد اینترنشنال- ایران مسئول و سامیانگ طایر در تاریخ ۱۵ دی ۶۱ توقیف و سرپرستی آن به بنیاد محترم شهید واگذار، سپس بموجب رأی شماره ۲۴۷۶۱ د گ ام مورخ٣١ فروردین ٧١ شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران کلیه اموال بجای مانده از آنان اعم از آنچه که تاکنون مورد شناسائی قرار گرفته و یا در آتی مورد شناسائی قرار خواهد گرفت حکم به استرداد، آنان داده نشده است (توضیح اینکه متهمین ردیف‌های ١ الی ١٧ عضو فرقه ضاله بهائیت میباشند) % پ

بازپرس شعبه پنج

دادستانی انقلاب اسلامی تهران

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

در پرونده ضبط گردید

١٨ آذر٧١

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]