[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اهواز

تاریخ: ۵ بهمن ١٣٧٠

شماره ٢٧٠ / ۶۶ / ٨٨

پیوست -----

 

ریاست محترم شعبه ٣ دادگاه حقوقی ١ اصفهان

عطف بشماره ٢٣ آذر ١٣٧٠ - ٢٧٩٨ بدینوسیله اعلام میدارد سرهنگ دکتر امان اله میثاقی از سران محافل و اعضای بهائیان خوزستان بوده و از اوائل انقلاب بخارج از کشور گریخته و در حکم صادره بشماره ۲۲۵ -ز مورخ ١٨ مهر ١٣۶۱ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اهواز خود و اقارب درجه اول وی که شعله میثاقی هم جزو آنان میباشد مشرک و مرتد شناخته و از امان اسلام خارج شده‌اند و کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود و اقارب درجه اول به بیت‌المال مسلمین مسترد گردیده است٠

دادستان انقلاب اسلامی اهواز

ملائی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

٣٢۶١

١٩ بهمن ١٣٧٠

١٩ / ۴٠ ۴ ح [ناخوانا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]