[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ١٩اسفند  ۶۳

شماره ۳۸۶۹

پیوست -----

 

پرونده کلاسه ۶۲/م/ ۴۱۹۱۵ دادسرای انقلاب اسلامی تهران مربوط به۶ نفر از فرقه ضاله بهائیت ١- اشرف اشرف فرزند فضل اله ٢ – برازنده اشرف ارجمند فرزند اشرف ٣ – مینو ارجمند فرزند خلیل ۴- سوسن ارجمند فرزند خلیل ۵ – مهناز ارجمند فرزند خلیل ۶- پرویز اکبر زاده علویان فرزند رضا قلی که در دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه رسیدگی و بجرم عضویت در فرقه ضاله بهائیت و فرار از کشور اسلامی ایران قبل از انقلاب نظر به مصادره اموال بجا مانده متهمین ردیفهای ١- ٢ – ٣ – ۴- ۵ -  از منقول و غیر منقول و حسابهای موجود و مسدود در بانک داده شده است در دادگاه عالی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه بشرح زیر اعلام میگردد.

بر حسب محتویات پرونده هر ۶ نفر نامبردگان از فرقه ضاله بهائیت هستند (ص ۸۶۸۵ و از ۵۰ -۵۳ ) و ۵ نفر از متهمین ردیفهای ١- ٢ – ٣ – ۴- ۵ چون قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ( از ١٣٣٣) از کشور اسلامی ایران فرار کرده و به آغوش اربابان کفار خود پیوسته اند علیهذا اموال آنها احترامی ندارد و نظر به مصادره تمام اموال آنان از منقول و غیر منقول و نقد و جنس و حسابهای موجود و مسدود بنفع دولت جمهوری اسلامی منطبق با موازین قضائی و مورد تائید است.

تذکر : متهم ردیف ۶ پرویز اکبر زاده علویان بنا بر اعتراف خودش از فرقه (ضاله) بهائیت و اجاره بهاء منازل و مستغلات پنج نفر متهم فراری را جمع آوری میکرده و بحساب آنها فرستاده میشد باید بحساب دقیق رسیدگی شود هر مقداریکه از آن اجاره بها بدست آورد و بدل شده است اعم از آنکه برای فراریها فرستاده و یا بهر نحو برای آنها ارسال شده تمام آنها را ضامن است باید از او گرفته و یا از مال وی تقاص شود به بیت المال واریز گردد.

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

] [امضا روی مهر رسمی]

[؟]اسفند  ۱۳۶۳

[مهر:] فتوکپی برابر با اصل

[امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره: ۱۹۴۹

تاریخ: ۲۵خرداد ۶۴

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی با توجه به تایید حکم از طرف دادگاه عالی انقلاب اسلامی تمام اموال منقول و غیر منقول و موجودیهای بانک پنج نفر مشروحه فوق بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره میشود و متهم آقای پرویز اکبر زاده ضامن تمام پولهائیست که در مدت وکالتش از محکومین بنام مال الاجاره یا جهات دیگر دریافت داشته چه آنکه برایشان فرستاده باشد و یا برای آنها خرج نموده باشد بدقت محاسبه گردد بعنوان تقاص به بیت المال برگرداند.

حاکم شرع[ناخوانا]دادگاه انقلاب اسلامی تهران

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]