[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۶۵/ ۱۶۴

تاریخ ۴ مهر ۶۸

پیوست [ناخوانا]

 بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

 

دادسرای انقلاب اسلامی رفسنجان

سرپرست محترم بنیاد شهید انقلاب اسلامی رفسنجان آقای انصاری

با توجه بحکم صادره از سوی قاضی محترم شعبه پنجم هیأت قضائی مجری فرمان مورخه ١٠ تیر ۶۶ حضرت امام قدس [ناخوانا] بر مصادره املاک و اموال اسدالله صادقزاده (بجز ۶۰۰ قصب از باغ پسته همراه حق [ناخوانا]) و موافقت دادستان محترم انقلاب اسلامی کرمان با پیشنهاد ایندادسرا مبنی بر واگذاری املاک نامبرده به بنیاد شهید انقلاب اسلامی رفسنجان در جهت تأمین معیشت و مسکن خانواده معظم شهدا بدینوسیله لیست اموال مصادره شده در سطح رفسنجان به انضمام قرارداد اجاره و مدارک اخذ شده از مستأجر به آقای یدالله [ناخوانا] جهت اطلاع و اقدام و از جهت تحویل گرفتن و سرپرستی و هزینه درآمد حاصله در راه مذکور ارسال میگردد. بدیهی است [ناخوانا] با رعایت مصلحت بنیاد در ایفاء یا تعدیل یا فسخ اجاره منعقده و [ناخوانا] مقررات عمل خواهد فرمود%

[اسم ناخوانا]

معاون دادستان انقلاب اسلامی کرمان – ناحیه رفسنجان

[امضا]

۴ مهر ۶۸

رونوشت:

آقای اسدالله صادقزاده جهت اطلاع و اقدام جهت تحویل گرفتن ۶۰۰ قصب بهمراه حق [ناخوانا]

رونوشت:

آقای یدالله [ناخوانا] مستأجر املاک مذکور جهت اطلاع و هماهنگی بنیاد مذکور

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]