[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

تاریخ -----

شماره: ۳۰۴ / ۵۹ / ۷۰

پیوست -----

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

در وقت فوق‌العاده جلسه دادگاه تشکیل و پس از قرائت کیفر خواست و بررسی محتویات پرونده و شور و مذاکرات لازم ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به انشاء رأی مینماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام صوفیا تقوی فرزند میرزا حبیب اله بشناسنامه ۳۳۹ یزد دارای تسجیل بهائیت شماره ----- مبنی بر عضویت در تشکیلات فرقه ضاله بهائیت و با نتیجه جاسوسی برای اجانب چون آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب و با توجه به اهداف نقشه‌های متعدد مبنی بر ایجاد حکومت بهائیت در ایران و اجرای دستورات صریح آمریکا و اسرائیل و محفل ملی ایران مبنی بر ظلم به مسلمین طبق مدارک ارسالی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران و طومارهای چندین متری مردم شهید پرور استان یزد و رهنمودهای آیت ا[لله] مجاهد صدوقی دامت توفیقه که در پرونده ۵۹ / ۷۰ منعکس است بزه انتسابی بنامبرده محرز و مشمول حکم شماره ۵۹ / ۷۰ از نظر مصادره اموال میباشد ضمناً تأمین زندگی خانواده وی در صورت متواری بودن و در قبال تعهد مبنی بر عدم فعالیت در امور فرقه ضاله مضله در حد متعارف و دیون نامبرده مستثنی میباشد.

دادگاه انقلاب اسلامی استان یزد

[امضا]

[مهر ناخوانا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

تاریخ: ۵ اسفند [۶۸]

شماره: ۳۵۱۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]